Statut WZLA

Statut Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki (tekst jednolity)

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki” zwane dalej w skrócie „WZLA”.

§ 2.

Terenem działalności WZLA jest województwo Wielkopolskie, a siedzibą władz miasto Poznań.

§ 3.

 1. WZLA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, działa na podstawie przepisów Ustawy o sporcie, Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.
 2. WZLA zawiązane jest na czas nieograniczony.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 4. WZLA może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4.

WZLA używa sztandaru, godła może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5.

WZLA opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i działaczy. Dla realizacji celów Statutowych WZLA może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Celem działania WZLA jest rozwój i upowszechnianie lekkiej atletyki na terenie województwa wielkopolskiego oraz prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych wśród członków WZLA oraz mieszkańców Wielkopolski w zakresie:

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
 5. kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 7.

 1. WZLA realizuje swoje cele przez:
  1. zrzeszanie organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzacją i rozwojem lekkiej atletyki,
  2. podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających postęp lekkiej atletyki,
  3. upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,
  4. działalność w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych i włączenie się do walki z patologią społeczną,
  5. kontynuowanie działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
  6. wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów i urządzeń la.,
  7. prowadzenie działalności wśród zawodników, trenerów, sędziów i działaczy w zakresie przestrzegania dobrych obyczajów i odpowiedniego poziomu etyczno-moralnego,
  8. ustalanie sportowo-technicznych zasad uprawiania lekkiej atletyki, organizowanie zawodów i imprez sportowych,
  9. prowadzenie ewidencji oraz statystyki wyników w zakresie lekkiej atletyki z terenu swojego działania,
  10. uchwalanie wytycznych dla działalności swych członków oraz kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących regulaminów, uchwał władz i statutu WZLA,
  11. inicjowanie i prowadzenie działalności marketingowej i informacyjnej,
  12. rozstrzyganie sporów powstałych między swoimi członkami,
  13. stosowanie innych środków zgodnych z prawem niezbędnych do realizacji celów i zadań statutowych,
  14. udział w programowaniu i finansowaniu procesu szkolenia sportowego prowadzonego przez członków,
  15. sprawowanie opieki szkoleniowej i organizacyjnej nad członkami WZLA,
  16. organizowanie szkolenia trenerów, instruktorów i zawodników oraz szkoleniei doszkalanie sędziów,
  17. ustalanie zasad organizacji zawodów poszczególnych klas do szczebla wojewódzkiego,
  18. współdziałanie w organizowaniu imprez i szkolenia sportowego,
  19. przygotowywanie reprezentacji województwa do udziału w rozgrywkach szczeblacentralnego
  20. ocenianie realizacji prowadzonego przez członków WZLA procesu szkolenia sportowego i jego efektywności,
  21. kontrolowanie merytoryczne i finansowe realizowanych przez członków WZLA zadań zleconych w zakresie sportu,
  22. prowadzenie działalności pożytku publicznego na zasadach określonych w Regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
 2. Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów Statutowych WZLA może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. WZLA prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
  5. kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 4. WZLA prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  2. ochrony i promocji zdrowia,
  3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  4. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
  5. kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 5. Cały przychód z działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego przez WZLA.

§ 8.

Członkowie WZLA dzielą się na :

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 9.

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być Kluby Sportowe prowadzące działalność w dziedzinie lekkiej atletyki, posiadające osobowość prawną oraz inne osoby prawne działające w zakresie sportu.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
 3. Członkami wspierającymi WZLA mogą być osoby prawne zainteresowane realizacją jego celów, wspierające organizacyjnie, finansowo lub sponsorujące jego działalność. Osoby prawne działają w WZLA poprzez upełnomocnionych przedstawicieli.
 4. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla WZLA.

§ 9a

 1. Członkowie zwyczajni WZLA poprzez swoich delegatów mają prawo do:
  1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz WZLA,
   zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz WZLA,
   korzystania z uprawnień wynikających ze statutowej działalności WZLA.
  2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych , z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, a także zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
  3. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 10.

Członkowie WZLA są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz oraz innych przepisów obowiązujących w lekkiej atletyce,
 2. działania zgodnie z uchwałami władz WZLA,
 3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych WZLA,
 4. dbania o należyty poziom moralno-etyczny i sportowy działaczy, trenerów i zawodników,
 5. systematycznego podnoszenia poziomu sportowego.
 6. regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd WZLA.

§ 11.

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu WZLA,
  2. rozwiązania się Stowarzyszenia,
  3. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu WZLA w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.
 2. Członek zwyczajny WZLA może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd WZLA w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 3. Zawieszenie w prawach członka polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.
 4. Od uchwały Zarządu o zawieszeniu w prawach członka oraz od uchwały o wykluczeniu z WZLA przysługuje prawo odwołania do Walnego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

§ 12.

 1. Władzami WZLA są:
  1. Walny Zjazd Delegatów ,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym przedmiocie.

§ 13.

 1. Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą WZLA.
 2. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się co 2 lata i zwoływany jest przez Zarząd.
 4. Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się w połowie kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej i ma charakter sprawozdawczy.
 5. Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywający się w połowie kadencji może odwołać i przeprowadzić wybory uzupełniające albo dokooptować nie więcej niż 1/3 członków wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów.

§ 14.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. uchwalanie generalnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej WZLA zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych WZLA przedstawionych przez Zarząd,
 4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian statutu i podejmowanie uchwały o likwidacji WZLA,
 6. podejmowanie uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań osób prawnych działających w zakresie lekkiej atletyki od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie godności członka honorowego WZLA osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki,

§ 15.

Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów..

§ 16.

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni przez swoich delegatów wybranych według klucza wyborczego uchwalonego każdorazowo przez Zarząd WZLA
 2. z głosem doradczym – członkowie Komisji Rewizyjnej jeżeli nie zostali wybrani na delegatów oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 17.

 1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Sprawozdawczo – Wyborczy zwoływany jest przez Zarząd co 4 lata, a Zwyczajny Zjazd Delegatów Sprawozdawczy zwoływany jest przez Zarząd raz na 2 lata.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd zawiadamia delegatów Zjazdu co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
 3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy delegatów,
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę delegatów.

§ 18.

 1. Nadzwyczajne Walny Zjazd Delegatów może być zwołane z własnej inicjatywy Zarządu,
  a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 50% członków
  Stowarzyszenia.
 2. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów winno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. Nadzwyczajne Walny Zjazd zwoływany jest w terminie miesiąca od dnia wniesienia żądania lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 19.

 1. Zarząd WZLA składa się z 9 do 17 członków.
 2. Walny Zjazd Delegatów dokonuje wyboru w pierwszej kolejności prezesa WZLA spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów, a następnie pozostałych członków Zarządu spośród kandydatów zaproponowanych przez prezesa WZLA oraz zgłoszonych przez delegatów.
 3. Zarząd WZLA może wybierać spośród siebie Prezydium jako organ wykonawczy w liczbie 5-7 osób, w tym prezesa, 2-3 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, które pomiędzy posiedzeniami Zarządu działa z jego mocy i w ramach upoważnienia. Posiedzenia
 4. Prezydium odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Prezydium ma obowiązek przedstawiania sprawozdań z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu.
 5. W przypadku ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd ze swego składu dokonuje wyboru nowego prezesa, który pełni funkcję do najbliższego Walnego Zjazdu Delegatów.
 6. Członkowie pełnią swe funkcje społecznie, z wyjątkiem urzędującego członka Zarządu.
  W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć:
 1. Przewodniczący Rady Trenerów,
 2. Przewodniczący Kolgium Sędziowskiego,
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Członkowie Zarządu WZLA nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. reprezentowanie WZLA na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  2. realizowanie działań w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego,
  3. kierowanie bieżącymi sprawami WZLA,
  4. realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w tym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
  5. zatwierdzanie budżetu obejmującego w szczególności finansowanie szkolenia, współzawodnictwa oraz organizacji imprez sportowych realizowanych przez WZLA,
  6. sporządzanie sprawozdań z działalności WZLA i przedstawianie ich Walnemu Zjazdowi Delegatów,
  7. zarządzanie majątkiem i funduszami WZLA,
  8. zgłaszanie oraz uzyskiwanie przez WZLA członkostwa w krajowych i międzynarodowych
  9. organizacjach o podobnym profilu działania,
  10. zatwierdzanie przyjęcia darowizn,
  11. nadzorowanie i ocena działalności członków zwyczajnych WZLA,
  12. przyjmowanie, zawieszanie, skreślanie i wykluczanie członków,
  13. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych oraz regulaminów działania Zarządu WZLA,
  14. zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów,
  15. powołanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających stale lub okresowo, na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd WZLA,
  16. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz WZLA.
 2. W przypadku naruszenia przez członka postanowień niniejszego statutu,regulaminów i uchwał władz WZLA oraz innych przepisów w sporcie Zarządowi przysługuje prawo zależne od okoliczności:
  1. zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia,
  2. odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
  3. zawieszenia w prawach członka WZLA,
  4. wykluczenia z WZLA.

§ 21.

 1. Uchwały Zarządu WZLA zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 3. Posiedzenia Zarządu WZLA odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 22.

W ramach struktury organizacyjnej WZLA działają:

 1. Rada Trenerów wybierana przez Zjazd Trenerów, która reprezentuje interesy szkoleniowców wobec WZLA i współdziała z Zarządem z realizacji programów działalności szkoleniowo-wychowawcze.
 2. Kolegium Sędziów , wybierane przez Konferencję Sędziów, które reprezentują potrzeby sędziów la. wobec WZLA i współdziała z Zarządem w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia sędziów i przeprowadzania zawodów.

§ 23.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium Zarządu działającemu kolegialnie, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak jak raz w miesiącu.

§ 24.

W przypadku ustąpienia członków Zarządu przysługuje mu prawo kooptacji z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków Zarządu pochodzących z wyboru.

§ 25.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
  1. być członkami Zarządu WZLA ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna WZLA jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności WZLA ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo do występowania do Zarządu WZLA z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Komisja ma prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 27.

 1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i fundusze.
 2. Cały uzyskany dochód służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem WZLA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywania majątku WZLA na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku WZLA na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie WZLA, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28.

Na fundusze i majątek składają się:

 1. dotacje
 2. wpływy ze składek członkowskich
 3. darowizny, zapisy i spadki
 4. inne wpływy z działalności statutowej lub działalności gospodarczej
 5. ofiarność publiczna

§ 29.

 1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągania innych zobowiązań
  upoważniony jest Zarząd.
 2. Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych WZLA wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa, urzędującego wiceprezesa, wiceprezesa, skarbnika lub innych członków upoważnionych przez Zarząd.
 3. Do realizacji zadań WZLA, Zarząd może ustanowić pełnomocników upoważnionych do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Osoby upoważnione do składania w imieniu Zarządu WZLA oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych działają łącznie lub oddzielnie w granicach umocowania.

§ 30.

Wszelkie uchwały Zarządu WZLA uszczuplające majątek WZLA wymagają zatwierdzenia przez Walne Zjazd Delegatów.

§ 31.

 1. WZLA ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków, zawodników, trenerów, działaczy i sędziów oraz występowanie o przyznanie im innych odznaczeń i wyróżnień.
 2. Za szczególne zasługi dla rozwoju wielkopolskiej lekkiej atletyki, Walny Zjazd Delegatów WZLA na wniosek Zarządu WZLA może przyznać godność członka Honorowego WZLA. Członkiem Honorowym może osoba fizyczna lub osoba prawna.
 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności . Od orzeczeń WZLA przysługuje odwołanie do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się WZLA podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej:

 1. w pierwszym terminie – połowy liczby delegatów,
 2. w drugim terminie – bez względu na liczbę delegatów.

§ 33.

Uchwała o rozwiązaniu się WZLA określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek WZLA.

§ 34.

Uchwała o przeznaczeniu majątku WZLA wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.