Zarząd WZLA podczas posiedzenia w dniu 27 marca br. postanowił przedłużyć nabór wniosków na koordynatora programu Lekkoatletyka dla Każdego! do dnia 19 kwietnia br. Ponownie zamieszczamy warunki uczestnictwa w konkursie.
Kandydaci ubiegający się o stanowisko oprócz wymienionych poniżej warunków zobowiązani są do nadesłania odpisów lub kserokopii (skan) dokumentów potwierdzających kwalifikacje trenerskie/instruktorskie PZLA (dyplom trenera/instruktora + aktualna licencja PZLA na 2017)

Kandydatury wraz z CV, odpisem/kserokopią aktualnych uprawnień oraz listem motywacyjnym z załączonym zdjęciem można nadsyłać tylko drogą elektroniczną (w formacie .doc lub .pdf) na adres email: wzla@pzla.pl

 

Termin nadsyłania dokumentów: 19 kwietnia 2017.

 

Od kandydatów oczekuje się (należy zawrzeć w CV i liście motywacyjnym):

 • kwalifikacje minimum trener PZLA (zalecane) – licencja PZLA 2017,
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym (zarządzanie w organizacjach lub stowarzyszeniach sportowych, w zakresie współpracy z administracją samorządową, pozyskiwania i rozliczania środków publicznych),
 • doświadczenie w organizowaniu imprez lekkoatletycznych rangi ogólnopolskiej, względnie wojewódzkiej lub międzynarodowych,
 • staż pracy w sporcie nie krótszy niż 2 lata,
 • znajomość ustawy o sporcie, przepisów LA i ustawy o finansach publicznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera: Windows, MS Office,
 • znajomość przepisów BHP,
 • dyspozycyjność w wyznaczonych przez PZLA i WZLA godzinach (w wymiarze do 1/3 etatu). Pełnienie dyżurów w okręgu lub wyznaczonym przez okręg biurze.

 

Oraz oświadczenia, że:

 • nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne, ani postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 14, poz. 114 ze zm.).

 

Dodatkowe warunki mające wpływ na wybór kandydata:

Znajomość programu „Lekkoatletyka dla każdego” w tym: założenia programu, struktura programu, znajomość głównych dokumentów pracy w programie.

Dodatkowe umiejętności: obsługa komputera, ksero, fax, bardzo dobra znajomość programów: Windows, Excel, Word, poczta elektroniczna, Power Point, mile widziane prawo jazdy kategorii B, umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, umiejętność zarządzania projektami, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu, wysoka kultura osobista oraz umiejętność prowadzenia strony internetowej bądź fanpage.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.